Условия за ползване на сайта и услугите ни

CLX Marketplace е платформа за онлайн търговия, чрез която нашите партньори - юридически или физически лица могат да предлагат своите продукти за продажба. CLX Marketplace не предлага свои стоки и услуги на сайта и не е страна в сключения от разстояние договор между клиент и търговец.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Страни

Чл. 1. Настоящите Общи условия определят реда, сроковете и условията на сключения от разстояние договор между ТЪРГОВЕЦ, представлявано от партньор на CLX Marketplace, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта www.clx.bg съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост "КЛИЕНТ", от друга, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.

Дефиниции

Чл. 2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

 1. Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 2. Търговец - физическо или юридическо лице, сключило договор за партньорство с платформата за електронна търговия CLX Marketplace, с цел предлагане на свои стоки и услуги за продажба.
 3. Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупко-продажби на стоки и/или услуги по електронен път;
 4. Платформа CLX Marketplace е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.
 5. "IP Адрес" ("IP Address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 6. Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Съгласие

Чл. 3.

 1. Всяко лице може да ползва предоставяните от ТЪРГОВЕЦА чрез "Платформата CLX Marketplace" ресурси и услуги при спазване на настоящите Общи условия.
 2. Публикуването на настоящите Общи условия, както и на описанието и цените на стоките в "Платформата CLX Marketplace" е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявление за покупка в съответствие с тях по описания в следващата алинея начин.
 3. С регистрацията си на сайта и натискане на виртуалния бутон "Поръчай сега", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действащите условия от търговеца предлагащ стоките или услугите.

Чл. 4.

 1. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от Клиента до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено.
 2. Отделните индивидуални договори се считат за сключени с авторизацията на съответното плащане.
 3. При посочени неверни адрес или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката.
 4. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.
 5. Публикуване на информацията за стоките в Платформата CLX Marketplace се извършва от ТЪРГОВЕЦА и съответно ТЪРГОВЕЦА носи отговорност за достоверността и актуализацията, както и за обявените цени. 
Цени

Чл. 6.

 1. Всички публикувани в Платформата CLX Marketplace от ТЪРГОВЕЦА цени са в български лева с ДДС.
 2. Указаните цени на отделните стоки са за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.
 3. Дължимата от Клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина, описан в чл. 3, ал. 3 от настоящите общи условия.
Време и начини на плащане

Чл. 7.

 1. Цената по чл. 6 и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
 •  в брой при получаване на стоката (наложен платеж);
Потвърждение на поръчката

Чл. 8.

 1. Всички продукти, поръчани чрез CLX Marketplace, които в момента на заявяване на поръчката са в наличност при ТЪРГОВЕЦА, ще бъдат доставени от ТЪРГОВЕЦА до посочения от Вас адрес за получаване в сроковете посочени по-долу (Срок на доставка), които текат от получаването на изрично потвърждение на заявената чрез Сайта поръчка.
 2. След натискане на бутона „Поръчай сега” в уебсайта ще получите писмо с информация за Вашата поръчка по електронната поща, която сте попълнили в профила си. Понякога, но не е задължително може да очаквате и телефонно обаждане от служител на ТЪРГОВЕЦА, в рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време. С това обаждане ще бъдете още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез Сайта продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.
 3. След изрично потвърждение на заявената чрез уебайта поръчка, с натискането на бутона „Поръчай сега”, договорът за покупко-продажба на продукта се счита за сключен.
Отказ от заявена поръчка

Чл. 9.

 1. По време на телефонния разговор със служителя на ТЪРГОВЕЦА, който се е свързал с Вас, можете да се откажете от заявената чрез уебсайта поръчка, като ясно и изрично изразите това свое желание.
 2. Отказът може да бъде направен и преди получаване на стоките като се свържете на контактните телефони на ТЪРГОВЕЦА, и заявите това свое желание пред служител на ТЪРГОВЕЦА.
Права и задължения на страните

Чл. 10. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава:

 • да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Чл. 11. Клиента

Клиентът се задължава:
 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да приеме доставката;
 Клиентът следва:       
 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
Доставка

Чл. 12.

 1. Заявената за покупка стока се доставя от ТЪРГОВЕЦА на посочения от Клиента адрес за доставка в срокa посочен на уеб страницата, като общ срок на доставка.
 2. Срокът за доставка по ал. 1 започва да тече от първият работен ден след изричното потвърждение от страна на Клиента по посочения по-горе начин.
 3. Стоката се доставя дискретно опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
Срок на доставка

Чл. 13.

 1. При наличност на продукта при ТЪРГОВЕЦА към момента на заявяване на поръчката, доставката за територията на България ще бъде извършена в рамките на 2 работни дни, считано от получаването на изрично потвърждение от страна на Клиента, по посочения по-горе начини. Доставката се извършва чрез куриер на посочен от Клиента адрес.
Изчерпан продукт

Чл. 14. Възможно е продуктът, който сте заявили да е изчерпан при ТЪРГОВЕЦА към момента на заявяване на поръчката. В такъв случай Клиентът ще получи обаждане по телефон, най-късно до изтичането на следващия работен ден, с конкретна информация от служител на ТЪРГОВЕЦА за евентуално необходимото удължаване на срока за доставка или ако продуктът е напълно изчерпан, с възможност веднага да се откаже от заявената поръчка.

Предаване на стоката

Чл. 15.

 1. Стоката се предава на Клиента или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес за доставка. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на Клиента.
 2. При предаване на стоката Клиентът или лицето по ал. 1 подписват придружаващите я документи.
 3. При отказ извън случаите по чл. 16, т. 1, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ТЪРГОВЕЦА за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 4. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 Чл. 16.

 1. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
  А) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  Б) при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
 2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 3. При условията на ал. 1, т. А, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
 4. В случай, че Клиентът не е удовлетворен от доставените продукти, които е закупил от ТЪРГОВЕЦА, може, без да посочва конкретна причина, в срок от 14 календарни дни от получаването на доставката да се откаже от сключения договор и да върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са били доставени и ТЪРГОВЕЦА ще възстанови заплатената от Клиента сума в срок не по-късно от 30 календарни дни от упражняването на това право на Клиента. Клиентът трябва да върне стоката за своя сметка със същия спедитор.
 5. За да упражни правото си на отказ, Клиентът може да уведоми ТЪРГОВЕЦА изрично за това по удобен за него начин (например чрез писмо, изпратено по пощата, или електронна поща, телефон и други.)
 6. Необходимо е също така да представи/изпрати на ТЪРГОВЕЦА оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта. По нареждане на Клиента, крайната продажна цена ще да му бъде възстановена по банков път по посочена от Клиента сметка.
 7. Клинетът не може да упражни правото си на отказ в случай, че е употребявал стоката или в случай, че стоката е разпечатана и тя не може да бъде върната поради здравни или хигиенни съображения.
 8. Не се приема отказ от продажбата и за стоки, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на клиента, на стоки с кратък срок на годност, както и в останалите случаи по чл. 57 от ЗЗП.
 9. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за предоставени от Клиента невалидни или неправилно попълнени лични данни, адрес, номер на банкова сметка и/или всякаква друга информация, предоставена чрез уебайта или пред служител на ТЪРГОВЕЦА.
Лични данни

Чл. 17.

 1. CLX Marketplace и ТЪРГОВЕЦА полагат дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, CLX Marketplace и ТЪРГОВЕЦА може да използват личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 3. CLX Marketplace има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и услуги на Клиента, за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, отбелязано в клиентския профил.
 4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за CLX Marketplace. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
Разкриване на информацията

Чл. 18. CLX Marketplace и ТЪРГОВЕЦА се задължават да не разкриват никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получено изричното съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • CLX Marketplace и ТЪРГОВЕЦА е длъжно да предостави информацията по силата на закона.
Разваляне на договора

Чл. 19. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали индивидуалния договор с писмено предизвестие по електронната поща.

Отговорност

Чл. 20. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на ТЪРГОВЕЦА - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

Обезщетения

Чл. 21. Клиентът е длъжен да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Арбитраж

Чл. 22. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при БТПП, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Недействителност

Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Права на интелектуална собственост

Чл. 24. Всички права на интелектуална собственост върху елементите на CLX Marketplace принадлежат на CLX Marketplace, включително, без да се ограничават до: текстове, графика, компютърни програми, бази данни и др. подобни.

Приложимо право

Чл. 25. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Сподели с приятели